Polityka jakości

Dla spełnienia wymagań naszych klientów  piekarni „EMARK” w Starej Wsi cały swój wysiłek poświęca na stałą i ciągłą poprawę jakości swoich produktów.

Najważniejszym celem piekarni „EMARK” jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego  oraz wysokiej jakości produktów wytwarzanych w firmie ku zadowoleniu klientów i satysfakcji firmy.

Dążymy do tego opierając nasza działalność na:

  • zasadach dobrej praktyki produkcyjnej ,
  • przepisach prawa,
  • surowcach zakupywanych tylko ze znanych i sprawdzonych źródeł,
  • unikaniu i zapobieganiu powstawania błędów we wszystkich sferach naszego działania
  • zaangażowaniu wszystkich pracowników naszej firmy zgodnie z odpowiedzialnością i uprawnieniami określonymi w dokumentacji Systemu,
  • wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością ISO 9001 i HACCP i jego ciągłemu doskonaleniu
  • systematyczne szkolenie i podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników

Dla realizacji wytyczonych celów firma opracowała i wdrożyła zintegrowany system  jakości oparty na analizie zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP zgodny z normą DS 3027 :E 2002 oraz systemie zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000.

Zakreślony cel osiągniemy poprzez ciągłe doskonalenie systemu oraz wszechstronne zaangażowanie naszych pracowników na wszystkich szczeblach organizacyjnych piekarni „EMARK” w Starej Wsi.

Pracownicy piekarni znają politykę jakości Przedsiębiorstwa, są przeszkoleni w zakresie zintegrowanego sytemu zarządzania jakością i są włączeni we wszelkie działania związane z wdrażaniem, doskonaleniem i utrzymaniem zintegrowanego systemu zarządzania jakością.